انواع فیوز قطع سریع

انواع فیوزهای قطع سریع فیوزهای استاندارد BS قدرت قطع: ۱۰۰kA Ac/Dc  ولتاژ نامی: ۲۴۰ Vac / 120 Vdc و یا ۶۹۰ Vac / 350 Vdc single تکی double دوبل twin دوقلو فیوزهای استاندارد DIN قدرت قطع: ۸kA Dc 50kA Ac ولتاژ نامی: ۵۰۰ Vac / 315 Vdc فیوزهای استوانه ای Cylindricall-Ferrule در ابعاد ۱۰x38 , 14×51 , 22×58 فیوزهای HRC/NH در سایزهای NH00 ,NH0 , NH1,NH2 ,NH3 ولتاژ نامی: تا ۱۲۵۰v …
ادامه مطلب

انتخاب فیوز قطع سریع

انتخاب فیوز قطع سریع اگرچه دســتورالعمل مشــخصی به جز IEC 60146-6 که در بالا نیز به آن اشــاره شــد جهت انتخاب فیوز منتشر نشــده است و بسته به ویژگیهای مدار و تأسیسات موردنظر میبایست محاسبات خاص خود را به منظور تعیین دقیق فیوز انجام داد اما چند پیشــنهاد پایه در این مبحث عنوان میگردد. A شــدت جریان گذرنده از نیمه هادی (Isem) می بایست کمتر و یا مساوی با جریان …
ادامه مطلب