فیوز فست، تندکار و قطع سریع چیست ؟

فیوزهای با سرعت بالا، فیوزهایی هستند جهت حفاظت نیمه هادیها از جریان بیش از حد که ممکن است باعث آسیب به تجهیزات شود.
فیوزهای با سرعت بالا قابل اعتماد هستند،
 Ferraz shawmut ارائه می دهد انواع فیوز نیمه هادی.