فیوز فشار قوی سیبا، فیوز فشار متوسط سیبا، فیوز فست سیبا     فیوز سیبا(استوانه ای) 3 الی 7.2 کیلوولت(KV) فیوز سیبا(استوانه ای) 6 الی 12 کیلوولت(KV) فیوز سیبا(استوانه ای) 10 الی 24 کیلوولت(KV) فیوز سیبا(استوانه ای) 24 الی 36 کیلوولت(KV) فیوز سیبا(سیلندری) 6.3 آمپر الی 50 آمپر فیوز سیبا(سیلندری) 63 آمپر الی 125 آمپر فیوز سیبا(سیلندری) 200 آمپر الی 250 آمپر فیوز سیبا(سیلندری) 200 آمپر الی 500 آمپر فیوز سیبا جهت مصرف جنرال فیوز سیبا(siba) فشار متوسط 3.6 کیلو ولت فیوز سیبا(siba) فشار متوسط 7.2 کیلو ولت فیوز سیبا(siba) فشار متوسط 12 کیلو ولت فیوز سیبا(siba) فشار متوسط 50 الی 315 آمپری فیوز سیبا(siba) فشار متوسط 50 الی 100 آمپری فیوز سیبا(siba) فشار متوسط 160 الی 125 آمپری فیوز سیبا(siba) فشار متوسط 200 الی 315 آمپری فیوزهای روغنی فیوز سیبا روغنی 7.2 کیلو ولت (siba) فیوز سیبا روغنی 12 کیلو ولت (siba) فیوز سیبا روغنی 24 کیلو ولت (siba) فیوز سیبا روغنی 6.3 الی 112 آمپری فیوز سیبا روغنی 140 الی 125 آمپری فیوز سیبا روغنی 6.3 آمپری 50 آمپری نماینده سیبا نماینده سیبا نماینده سیبا نماینده سیبا

نماینده سیبا